Statut Klubu Sportowego „SKRA” w Częstochowie

 

Statut Klubu Sportowego „SKRA” w Częstochowie -

tekst jednolity na dzień 06.03.2014 roku

 

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter działalności Klubu

 

§1

Klub nosi nazwę Klub Sportowy „SKRA” w Częstochowie.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Częstochowa.

§3

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,  ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

§5

Klub posiada osobowość prawną i ma prawo posiadania, nabywania, dzierżawienia ruchomości i nieruchomości oraz zawierania wszelkich umów. Do ważności umów zawieranych przez Klub wymagany jest podpis dwóch członków  Prezydium Zarządu Klubu. Nabywanie lub dzierżawienie nieruchomości oraz zaciąganie zobowiązań finansowych dla Klubu wymaga każdorazowo uchwały Zarządu Klubu.

§6

Klub posługuje się pieczęcią zawierającą aktualne dane.

§7

Barwami klubu jest kolor: biało-niebiesko-czerwony.

 

Rozdział II

Cele i środki działania Klubu

 

§8

Celem Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu, o ile jest to możliwe we wszystkich dyscyplinach sportowych dla krzewienia rozwoju fizycznego i sportowego swoich członków.

§9

1.Do osiągnięcia celu Klub zmierza poprzez systematyczne prowadzenie treningów i zapraw, urządzanie zawodów, gier, zabaw sportowych, kursów, odczytów i pogadanek na tematy sportowe, wspólnych zgrupowań i wycieczek oraz utrzymywanie obiektów sportowych w stanie zdolnym do użytkowania, a ponadto wszelką działalność edukacyjną.

2. Cele z ust. 1 osiągane będą ponadto poprzez współpracę ze szkołami, organizacjami społecznymi i ośrodkami sportowymi w zakresie propagowania sportu i wychowania fizycznego.

 

§10

Przy realizacji swoich celów Klub przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów władz państwowych, samorządowych i sportowych.

 

Rozdział III

Podstawy organizacyjne i charakter działalności sportowej Klubu

 

§11

Klub działa w sporcie według zasad przyjętych dla danej dyscypliny sportowej przez odnośną federację  międzynarodową i polskie związki sportowe.

§12

Klub należy do odnośnych polskich związków sportowych, a za ich pośrednictwem do międzynarodowych federacji sportowych.

§13

Klub poprzez przynależność do polskich związków sportowych podlega regulaminom i przepisom wpływającym z przynależności do tychże, a tym samym jest zależny od regulaminów odnośnych międzynarodowych federacji sportowych.

 

Rozdział IV

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§14

Członkowie Klubu dzielą się na :

a. honorowych
b. wspierających
c. zwyczajnych
d. uczestników

§15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która dokonała na rzecz Klubu lub sportu specjalnych zasług. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu jednomyślnie na wniosek Zarządu Klubu. Członek honorowy jest zwolniony z opłat członkowskich.

§16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która za zgodą Zarządu Klubu będzie opłacała pięciokrotnie wyższą składkę członkowską, celem zasilenia funduszy Klubu.

Członkiem wspierającym może być również osoba prawna, która na podstawie złożonej deklaracji  będzie wpłacać umówioną kwotę składki przyjętą przez Zarząd Klubu.

§17

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która złożyła wniosek o przystąpienie do Klubu i została przyjęta przez Zarząd Klubu na członka Klubu.

§18

Każdy zwyczajny członek Klubu ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu
b. brania udziału w Walnym Zebraniu
c. brania czynnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Klub
d. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu oraz ocenę ich działalności
e. korzystania  z urządzeń i obiektów Klubu
f. zwoływania Walnego Zebrania Klubu na wniosek 1/3 członków Klubu.
g. odwoływania się od zarządzeń Zarządu Klubu do Walnego Zebrania Członków
h. korzystania z różnych form nagród i wyróżnień stosowanych w Klubie
i. noszenia odznaki oraz emblematu Klubu.

§19

Do obowiązków członka Klubu należy:
 

a. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Władz Klubu
b. branie czynnego udziału w pracach Klubu
c.
pomocy w miarę możliwości w spełnianiu zadań klubowych, ochrona własności Klubu, walka z przejawami marnotrawstwa i nadużyć na terenie Klubu
d. regularne opłacanie składek członkowskich
e. dawanie przykładu właściwej postawy moralnej i strzeżenie godności i dobrego mienia Klubu.

§20

Członkostwo Klubu wygasa na skutek:

a. wystąpienia członka z Klubu, złożonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych
b. skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie opłacania składek przez okres dłuższy niż sześć miesięcy
c. wykluczenia członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu Klubu
d. śmierci członka Klubu
e.rozwiązania Klubu.

 

Rozdział V

Uczestnicy

 

§21

Osoby w wieku do 18 lat, które nie mogą być członkami zwyczajnymi Klubu, mogą być za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów przyjmowane do Klubu w charakterze uczestników.

Uczestnicy mają prawa i obowiązki przewidziane w rozdziale IV, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Uczestnik z chwilą ukończenia 18 lat uzyskuje wszelkie prawa członka zwyczajnego. Uczestnicy płacą składkę członkowską w wysokości o połowę mniejszą od składki członka zwyczajnego.

 

Rozdział VI

Majątek Klubu

 

§22

Majątek Klubu składa się z:

a. dotacji otrzymywanych od sponsorów
b. składek członkowskich i wpisowego
c. opłaty wstępu na zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez Klub
d. opłat za wynajem obiektów i urządzeń sportowych
e. legatów i darowizn prywatnych i publicznych
f. nieruchomości i inwentarza Klubu
g. działalności usługowej Klubu, poprzez reklamowanie firm w czasie trwania zawodów sportowych na boiskach i salach oraz na strojach sportowych.
h. zbywania pamiątek klubowych.
i. zajęć i kursów.
j. działalności rekreacyjnej, oświatowej, sportowej, turystycznej , wychowawczej i kulturalnej.

 

 

Rozdział VII

Władze Klubu

 

§23

Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Członków Klubu
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna.

Władze Klubu pełnią swoje funkcje honorowo. Klub do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.

§24

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na cztery lata. Raz na dwa lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na żądanie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. O zwołaniu Walnego Zebrania członkowie Klubu mają być powiadomieni pisemnie na siedem dni przed terminem jego odbycia. Do podejmowania prawomocnych uchwał na Walnym Zebraniu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej ilości członków Walne Zebranie odbyć się nie może. Zarząd Klubu zwołuje wówczas Walne Zebranie w drugim terminie, co może nastąpić w tym samym dniu z co najmniej półgodzinnym opóźnieniem, pod warunkiem, że było zapowiedziane w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę zebranych członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
c. wybór nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
d. wybór członków honorowych na wniosek Zarządu Klubu lub grupy członków
e. rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Zarządu klubu
f. uchwalenie zmian w Statucie Klubu
g. załatwianie wniosków i interpelacji będących na porządku obrad zebrania
h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§25

W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

a. przedstawiciele nadrzędnych władz Klubu
b. osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§26

Zarząd Klubu:

a. Zarząd Klubu składa się z minimum trzech do dziesięciu członków. Ilość członków Zarządu w zależności od wielkości Klubu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
b. Zarząd Klubu powinien ukonstytuować się w ciągu trzech dni po wyborze, powołując ze swego grona Prezydium w składzie: Prezes oraz dwóch Wiceprezesów.
c. W przypadku ubycia członka Zarządu w okresie kadencji poprzez złożenie rezygnacji na piśmie, bądź usunięcie przez Zarząd, Zarząd ma prawo powołać na jego miejsce inną osobę spośród członków Klubu.
d. Zarząd w zależności od potrzeb powołuje komisje problemowe.
e. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, natomiast Prezydium Zarządu nie rzadziej niż raz na miesiąc.
f.
W zebraniach Zarządu mogą brać udział  kierownicy zespołów problemowych w sprawach ich dotyczących.
g. Do ważności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność więcej niż 50% członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
h. Zarząd ma prawo kooptacji członka Zarządu spośród członków Klubu w ilości maksymalnie do czterech osób. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

§27

Do kompetencji Zarządu klubu należy:

a. wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz władz nadrzędnych
b. reprezentowanie klubu na zewnątrz
c. przyjmowanie nowych członków i wykluczanie członków Klubu
d. kierowanie całokształtem działalności Klubu.
e. zarządzanie finansami i majątkiem Klubu
f. podejmowanie decyzji w zakresie nagradzania i karania zawodników oraz członków Klubu
g. decydowanie o rodzaju u rozmiarach działalności gospodarczej i usługowej Klubu
h. angażowanie i ustalanie wysokości zarobków pracownikom Klubu
i. dokonywanie transferów zawodników pomiędzy Klubami
j. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez członków Klubu
k. ustalenie wysokości składek członkowskich
l. zawieranie wszelkich umów i zaciąganie zobowiązań finansowych z  zachowaniem postanowień §5 Statutu.

 

Rozdział VIII

Członkowie Zarządu i ich zakres działania

 

§28

Prezes-reprezentuje Klub na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa należy:

a. zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Prezydium i Zarządu
b.
podpisywanie zawieranych umów zewnętrznych
c.
czuwanie nad ciągłym rozwoju Klubu
d. nadzorowanie wykonywania zadań przez pozostałych członków Zarządu klubu
e. w okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium bądź Zarządu Klubu podejmowanie pilnych decyzji zastrzeżonych do ich kompetencji, po uprzedniej konsultacji z jednym z członków Prezydium
f. podpisywanie korespondencji klubowej
g. dążenie do pozyskania sponsorów dla Klubu
h. ogólny nadzór nad prawidłową gospodarką majątkiem i finansami Klubu

§29

Wiceprezes- nadzoruje i kieruje przydzielonym mu przez Zarząd zakresem działania Klubu oraz przejmuje wszystkie przypisane Prezesowi prawa i obowiązki w przypadkach, w których z jakichkolwiek powodów Prezes funkcji swych pełnić nie może.

§30

Komisja Rewizyjna Klubu - składa się z trzech członków . Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola pracy Zarządu
b. kontrola gospodarki finansowej Klubu
c. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu
d. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wglądu do ksiąg kasowych Klubu oraz brania udziału w posiedzeniach Zarządu klubu.

§31

Wszyscy członkowie Klubu pełniący w nim funkcje z wyboru są obowiązani brać czynny udział w posiedzeniach Władz Klubu.

 

Rozdział IX

Rok administracyjny

 

§32

Rok administracyjny: rok sprawozdawczo – budżetowy rozpoczyna się w Klubie z początkiem roku kalendarzowego.

§33

O rozwiązaniu Klubu decyduje Walne Zebranie Członków Klubu. Walne Zebranie decyduje o majątku Klubu oraz upoważnia Zarząd Klubu, względnie powołuje likwidatora, który likwiduje Klub w drodze  publicznej sprzedaży majątku Klubu. Otrzymane tą drogą pieniądze wraz z gotówką pozostającą w kasie i banku przekazuje na cele ustalone przez Walne Zebranie.

Uchwała Walnego Zebrania dotycząca likwidacji Klubu podejmowana jest bezwzględną ilością głosów i wymaga zatwierdzenia przez organ prowadzący nadzór nad Klubem.”

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE
I Zespół - II liga PZPN. XXIX Kolejka
Sobota, 20.04.2019 godz. 12:00
Stadion Skra Częstochowa MOSiR SKRA, Częstochowa ul. Loretańska 20
Skra Częstochowa
vs
Resovia Rzeszów
OSTATNIE SPOTKANIE
I Zespół - II liga PZPN. XXVIII Kolejka
Sobota, 13.04.2019
ROW 1964 Rybnik
0 : 0
Skra Częstochowa
SPONSORZY KLUBU
MB Medica Partner Nadwozia Decathlon Radio Jura Midex Manager Art TeleTorty Bartex 4sport.pl Kontur Druk Limpol Częstochowa Allegro Forma System_info_czewa VITABRI Jędryka KIK Emantia Radio_Fon Immuno Lab Foto Rek Stacherczak SERVECOM Linex Inel Serwis ARTO Piekarnia MURAX Kserograf MPK Michaś bonsai Bombka Polmarkus Kubik Universal24
XXIX Kolejka
I Zespół - II liga PZPN
Rozwój Katowice Górnik Łęczna 0:1
Olimpia Elbląg Znicz Pruszków -:-
Olimpia Grudziądz Stal Stalowa Wola -:-
GKS Bełchatów Gryf Wejherowo -:-
Ruch Chorzów ROW 1964 Rybnik -:-
Radomiak Radom Elana Toruń -:-
Siarka Tarnobrzeg Widzew Łódź -:-
Pogoń Siedlce Błękitni Stargard -:-
Skra Częstochowa Resovia Rzeszów -:-
Tabela
I Zespół - II liga PZPN
msc.drużynam.punktybramki
1 Radomiak Radom 28 51 57:21
2 Widzew Łódź 28 49 41:22
3 Olimpia Grudziądz 28 47 56:37
4 Elana Toruń 28 47 41:27
...
9 Skra Częstochowa 28 39 27:37
...
15 Gryf Wejherowo 28 30 36:52
16 ROW 1964 Rybnik 28 29 23:32
17 Ruch Chorzów 28 28 32:36
18 Rozwój Katowice 29 27 30:44
STRZELCY
lp.zawodnikbramki
1Damian Nowak10
2Piotr Nocoń6
3Michał Kieca4
GRA MŁODA SKRA
Rocznik 2000/01 - ŚLJS A1 - I liga śląska. XXIII Kolejka
Sobota, 27.04.2019 godz. 11:00
Stadion Odra Centrum Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8
Odra Centrum Wodzisław Śląski
vs
Skra Częstochowa
Rocznik 2002/03 - ŚLJM B1 - II liga śląska. VII Kolejka
Sobota, 27.04.2019 godz. 11:00
Stadion Zagłebie Sosnowiec S.A. Sosnowiec, ul. Kresowa 1
Zagłębie Sosnowiec S.A.
vs
Skra Częstochowa
Rocznik 2004 - ŚLT B1 - Kl. O. III Kolejka
Niedziela, 28.04.2019 godz. 10:00
Stadion Skra III Częstochowa r.04 Częstochowa ul. Loretańska 20
Skra III Częstochowa r.04
vs
Olimpia Truskolasy
Rocznik 2002/03 - ŚLJM B1 - III liga śląska. III Kolejka
Czwartek, 28.03.2019 godz. 12:00
Stadion Skra II Częstochowa Częstochowa, ul. Loretańska 20
Skra II Częstochowa
vs
Zieloni Żarki
Rocznik 2006 - ŚLM - D1 - I liga śląska. VI Kolejka
Czwartek, 25.04.2019 godz. 16:30
Stadion Skra I Częstochowa Częstochowa, ul. Powstańców 34
Skra I Częstochowa
vs
GKS GieKSa Katowice
Rocznik 2007 - ŚLM - D2 - I liga śląska. IV Kolejka
Sobota, 27.04.2019 godz. 12:00
Stadion BBTS Podbeskidzie Bielsko Biała Bielsko Biała, ul. Rychlińskiego
BBTS Podbeskidzie Bielsko Biała
vs
Skra I Częstochowa
Rocznik 2004 - ŚLT B1 - Kl. O. III Kolejka
Niedziela, 28.04.2019 godz. 10:00
Stadion Skra III Częstochowa r.04 Częstochowa ul. Loretańska 20
Skra III Częstochowa r.04
vs
Olimpia Truskolasy
MŁODA SKRA - WYNIKI
Rocznik 2000/01 - ŚLJS A1 - I liga śląska. XXII Kolejka
Czwartek, 18.04.2019
Skra Częstochowa
1 : 0
Zagłebie S.A. Sosnowiec
Rocznik 2002/03 - ŚLJM B1 - II liga śląska. VI Kolejka
Środa, 17.04.2019
Skra Częstochowa
0 : 3
Raków Częstochowa S.A.
Rocznik 2004 - ŚLT B1 - Kl. O. II Kolejka
Niedziela, 14.04.2019
Amator Golce
2 : 7
Skra III Częstochowa r.04
Rocznik 2004 - ŚLT B1 - Kl. O. II Kolejka
Niedziela, 14.04.2019
Amator Golce
2 : 7
Skra III Częstochowa r.04
Tabela
Rocznik 2000/01 - ŚLJS A1 - I liga śląska
msc.drużynam.punktybramki
1 Rozwój Katowice 22 47 55:28
2 Gwarek Zabrze 15 40 45:10
3 GKS GieKSa Katowice S.A. 15 38 48:10
...
4 Skra Częstochowa 22 38 39:28
...
16 Zapora Wapienica 21 1 13:148
Tabela
Rocznik 2002/03 - ŚLJM B1 - II liga śląska
msc.drużynam.punktybramki
1 Raków Częstochowa S.A. 6 14 14:3
2 Ruch Radzionków 6 11 18:12
3 GKS Gieksa Katowice 6 11 11:10
...
7 Skra Częstochowa 6 5 3:7
...
8 Stadion Śląski Chorzów 6 3 7:12